top of page
AANMELDING
DSCN0315.JPG

AANMELDING

CAR ‘t Veld biedt zorg op de tweede lijn van de hulpverlening. Kinderen komen doorgaans na een doorverwijzing van het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB), de school, de huisdokter, een privétherapeut, de sociale dienst, … . Ouders kunnen hun kind ook op eigen initiatief aanmelden.


De reden van aanmelding bedraagt een vermoeden van of de aanwezigheid van een ontwikkelingsstoornis of -achterstand en de nood aan multidisciplinaire diagnostiek en/of ambulante, multidisciplinaire therapie.


Tijdens de aanmeldingsfase wordt nagegaan of de vraag voldoet aan bepaalde voorwaarden om op de wachtlijst te komen:

  • Is er een hulpvraag?

  • Is er een vermoeden van een ontwikkelingsstoornis?

  • Is er nood aan ambulante multidisciplinaire therapie?

  • Kunnen de ouders ingaan op een aanbod binnen een CAR?

  • Leeftijd van het kind (aanmelden kan tot het einde van het tweede leerjaar, tenzij er al een diagnose is, dan kan dit tot het vijfde leerjaar)

  • Loopt het kind school in het gewoon onderwijs?

ONDERZOEK

Het onderzoek gebeurt multidisciplinair. Onderzoekers uit verschillende disciplines; logopedie, ergotherapie, kinesitherapie en psychotherapie observeren en testen het functioneren van het kind. 
Deze fase duurt volgens onze regelgeving maximaal 3 maanden. 

MotoriekDSC_8144.jpg
ONDERZOEK

ADVIESGESPREK

Nadat alle onderzoeken afgerond zijn en de resultaten in team zijn besproken, vindt een adviesgesprek plaats met de ouders. 

Tijdens dit gesprek worden de resultaten, alsook de doelstellingen meegedeeld. 
Indien het kind in aanmerking komt voor multidisciplinaire therapie dan wordt, indien ouders akkoord gaan, het kind op de wachtlijst voor therapie geplaatst. Indien er geen nood is aan multidisciplinaire therapie worden de ouders doorverwezen. De ouders hebben de eindbeslissing over het al dan niet behandelen van hun kind.

DSCN0210.JPG
ADVIESGESPREK
DSCN0311.JPG

WACHTTIJD

Er is een wachttijd tussen de aanmeldingsfase en de onderzoeksfase. Bij aanmelding voor kerstvakantie 2e kleuter bedraagt dit momenteel ongeveer negen maanden.  Daarna bedraagt dit ongeveer twee jaar. 

Daarnaast kan er een wachttijd zijn tussen het adviesgesprek en de therapie-opstart. 

Hierbij speelt de praktische haalbaarheid speelt een rol: nood aan therapieën wordt bepaald nadat alle onderzoeken gebeurd zijn en de beschikbaarheden van het centrum dienen afgestemd te worden met de beschikbaarheden van ouders. Deze wachttijden kunnen variëren. Je neemt best telefonisch contact op met het CAR om een correctere inschatting te maken.

WACHTTIJD
THERAPIE
IMG_5756_edited.jpg

THERAPIE

Een multidisciplinair team gaat aan de slag met uw kind om te werken aan verschillende therapiedoelen.
De kinderen worden opgevolgd en meerdere keren per jaar vindt een evolutiebespreking plaats met alle betrokken therapeuten.

Indien nodig wordt bijkomend onderzoek gedaan of worden de therapiedoelen bijgestuurd.
De ouders krijgen na de therapie uitleg over hoe de therapie verlopen is en worden doorheen het schooljaar uitgenodigd om hen op de hoogte te brengen van het verloop.
We werken ook samen met de scholen en zijn aanwezig op schoolbesprekingen met als doel een zo volledig mogelijk beeld te krijgen en aanpassingen te treffen waar nodig.
 

AFRONDEN THERAPIE

AFRONDEN THERAPIE

Gedurende het revalidatietraject worden de doelstellingen op een regelmatige basis geëvalueerd. 

Na elk therapiejaar wordt de noodzaak aan verderzetting van de therapie nagegaan. Dit gebeurt telkens in samenspraak met de ouders en het netwerk. 

Als CAR zijn we gebonden aan de regelgeving opgelegd door het Vlaams Agentschap Zorg en gezondheid. 
 

DSCN0354_edited.jpg
bottom of page