top of page
AANMELDING
DSCN0315.JPG

AANMELDING

CAR ‘t Veld biedt zorg op de tweede lijn van de hulpverlening. Kinderen komen doorgaans na een doorverwijzing van het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB), de school, de huisdokter, een privétherapeut, de sociale dienst, … . Ouders kunnen hun kind ook op eigen initiatief aanmelden.


De reden van aanmelding bedraagt een vermoeden van of de aanwezigheid van een ontwikkelingsstoornis of -achterstand en de nood aan multidisciplinaire diagnostiek en/of ambulante, multidisciplinaire therapie.


Tijdens de aanmeldingsfase wordt nagegaan of de vraag voldoet aan bepaalde voorwaarden om op de wachtlijst te komen:

  • Is er een hulpvraag?

  • Is er een vermoeden van een ontwikkelingsstoornis?

  • Is er nood aan ambulante multidisciplinaire therapie?

  • Kunnen de ouders ingaan op een aanbod binnen een CAR?

  • Leeftijd van het kind (aanmelden kan tot het einde van het tweede leerjaar, tenzij er al een diagnose is, dan kan dit tot en met december van het vijfde leerjaar)

  • Loopt het kind school in het gewoon onderwijs?

ONDERZOEK

Het onderzoek gebeurt multidisciplinair. Onderzoekers uit verschillende disciplines; logopedie, ergotherapie, kinesitherapie en psychotherapie observeren en testen het functioneren van het kind. 
Deze fase duurt volgens onze regelgeving maximaal 3 maanden. 

MotoriekDSC_8144.jpg
ONDERZOEK

ADVIESGESPREK

Nadat alle onderzoeken afgerond zijn en de resultaten in team zijn besproken, vindt een adviesgesprek plaats met de ouders. 

Tijdens dit gesprek worden de resultaten meegedeeld, alsook de doelstellingen ondehrandeld met de ouders. 
Indien het kind in aanmerking komt voor multidisciplinaire therapie dan wordt, indien ouders akkoord gaan, het kind op de wachtlijst voor therapie geplaatst. Indien er geen nood is aan multidisciplinaire therapie worden de ouders doorverwezen. De ouders hebben de eindbeslissing over het al dan niet behandelen van hun kind.

DSCN0210.JPG
ADVIESGESPREK
DSCN0311.JPG

WACHTTIJD

Er is een wachttijd tussen de aanmeldingsfase en de onderzoeksfase. Bij aanmelding voor kerstvakantie 2e kleuter bedraagt dit momenteel ongeveer één jaar.  Daarna bedraagt dit ongeveer drie jaar. 

Daarnaast kan er een wachttijd zijn tussen het adviesgesprek en de therapie-opstart. 

Hierbij speelt de praktische haalbaarheid een rol: nood aan therapieën wordt bepaald nadat alle onderzoeken gebeurd zijn en de beschikbaarheden van het centrum dienen afgestemd te worden met de beschikbaarheden van ouders. Deze wachttijden kunnen variëren. Je neemt best telefonisch contact op met het CAR om een correctere inschatting te maken.

WACHTTIJD
THERAPIE
IMG_5756_edited.jpg

THERAPIE

In ons centrum voor ambulante revalidatie werkt een multidisciplinair team intensief samen met uw kind en zijn of haar omgeving om diverse therapiedoelen te bereiken. Na enkele weken van therapie stelt het team een handelingsplan op, dat wordt afgestemd met u als ouders. 

Tijdens de therapie overleggen we regelmatig met u om uw betrokkenheid te vergroten. dit kan betekenen dat u (een deel van) de therapie bijwoont of als co-therapeut wordt ingeschakeld. We bieden ook oudertrainingen aan om u verder te ondersteunen. Door voortdurend overleg zorgen we ervoor dat het therapietraject nauw aansluit bij de behoeften van uw kind en uw gezin. 

Daarnaast hechten we veel waarde aan de betrokkenheid van het netwerk van uw kind. We werken samen met scholen, CLB en andere hulpverleners om de participatie van uw kind in verschillende contexten te verhogen. 
 

AFRONDEN THERAPIE

AFRONDEN THERAPIE

Gedurende het therapietraject worden de doelstellingen op een regelmatige basis geëvalueerd. 

Na elk therapiejaar wordt de noodzaak aan verderzetting van de therapie nagegaan. Dit gebeurt telkens in samenspraak met de ouders en het netwerk. 

 

DSCN0354_edited.jpg
bottom of page