top of page
Hoe werken we?: Wie wij zijn

VOOR WIE ZIJN WE ER

DSCN0225.JPG

KINDEREN MET ADHD

ADHD is een aandachtstekortstoornis met of zonder hyperactiviteit en impulsiviteit. Deze kinderen kunnen door de omgeving vaak als storend worden ervaren.

Als de problemen in die mate zijn dat het algemeen functioneren wordt belemmerd, dan kan er sprake zijn van een stoornis.

De stoornis kan negatieve gevolgen hebben op verschillende levensdomeinen, zoals school, thuis, … wat de ontwikkeling van een positief zelfbeeld kan belemmeren.

 

KINDEREN MET ASS

Bij een autismespectrumstoornis worden beperkingen gezien op de volgende twee domeinen:

  • Sociale communicatie en sociale interactie

  • Beperkte, repetitieve gedragspatronen, interesses of activiteiten

Het aantal symptomen, de ernst van de symptomen, de leeftijd waarop de symptomen tot uiting komen en het niveau van verstandelijk functioneren kunnen variëren. Autismespectrumstoornis kan zich dus op veel verschillende manieren uiten, vandaar dat de term ‘spectrum’ in de benaming wordt gebruikt.

De stoornis heeft gevolgen op de ontwikkeling van meerdere ontwikkelingsgebieden, zoals de sociale ontwikkeling, de taalontwikkeling, de spelontwikkeling, ... 

IMG_5757_edited.jpg

KINDEREN MET EEN VERTRAAGDE
ONTWIKKELING

We spreken van een algemene ontwikkelingsvertraging wanneer er sprake is van een duidelijke achterstand t.o.v. leeftijdsgenoten op verschillende ontwikkelingsdomeinen, zoals taal en/of spraak, communicatie, cognitie, motorische vaardigheden, auditieve en/of visuele perceptie, geheugen en schoolse vaardigheid.

Door de combinatie van verschillende problemen is een multidisciplinaire aanpak nodig om de ontwikkeling op de nodige vlakken te stimuleren.

KINDEREN MET EEN COMPLEXE
ONTWIKKELINGSSTOORNIS

Bij kinderen met een complexe ontwikkelingsstoornis zien we problemen op meerdere ontwikkelingsdomeinen, zoals taal en/of spraak, communicatie, sociale vaardigheden, gedrag, motorische vaardigheden, auditieve en/of visuele perceptie, aandacht, geheugen en schoolse vaardigheden.

De problemen kunnen niet alleen verklaard worden vanuit cognitieve mogelijkheden, maar wel vanuit onderliggende ontwikkelingsstoornissen, zoals: taalstoornissen, dyspraxie, dyslexie, dyscalculie, motorische stoornissen, ...    
 

DSCN0247.JPG

KINDEREN MET EEN GEDRAGSSTOORNIS

Het is eigen aan kinderen om zich zo nu en dan tegen volwassenen te verzetten of boos te worden als ze hun zin niet krijgen. Ook liegen en vechten komen wel eens bij normaal ontwikkelende kinderen voor.

Van gedragsstoornissen is pas sprake als meer van deze gedragsproblemen gedurende langere tijd tegelijk voorkomen en bovendien leiden tot negatieve gevolgen voor het kind en zijn omgeving.  

bottom of page